סמכות היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים

עיכוב הליכים ע"י היועץ המשפטי לממשלה

סמכות היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים

ליועץ המשפטי לממשלה (יועמ"ש) נתונה הסמכות לעכב הליכים בתיק כנגד נאשם, כל עוד לא ניתנה הכרעת דין על ידי בית המשפט.

המשמעות המשפטית להחלטה זו, היא הפסקת כל ההליכים הפליליים כנגד הנאשם, עד להחלטה אחרת של היועץ המשפטי לממשלה.

בקשה לעיכוב הליכים

על מנת שהיועמ"ש יעכב את ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם, יש להגיש לו בקשה לעיכוב הליכים. הבקשה נכתבת ע"י סנגורו של הנאשם ומועברת לתובע, אשר הגיש את כתב האישום. התובע כותב בקשה בצורת מכתב, בו הוא כותב את המלצתו בעניין עיכוב ההליכים, ולפיכך תפקידו של הסנגור הוא לשכנע את התובע, שיש מקום לעיכוב ההליכים בתיק.

המלצת התובע נשלחת לפרקליטות המדינה, שם מעיין פרקליט נוסף בתיק, ומעביר את המלצתו הסופית ליועץ המשפטי לממשלה, אשר לו כאמור, נתונה הסמכות להחליט.

יצויין, כי מרבית עיכובי ההליכים מתבצעים בתחילתו של המשפט.

השיקולים לעיכוב הליכים

אין חוק המסדיר כללים באשר לעיכוב הליכים, ולכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של היועץ המשפטי לממשלה.

השיקולים הנלקחים בחשבון לעניין עיכוב הליכים נוגעים לעבירה הפלילית, לנסיבותיו המיוחדות של הנאשם, ולמתלונן.

דוגמאות לשיקולים הנוגעים לעבירה הפלילית:

חומרת העבירה הפלילית ואופיה, דרגת האשם, המניע לביצוע העבירה הפלילית, נסיבות המקרה גובלות באחד מהסייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית, צורך, כורח, צידוק, העדר שליטה, אי שפיות הדעת וכו'), מידת המעורבות והיוזמה של המבקש בביצוע העבירה הפלילית (עבריין עיקרי, שותף לעבירה, משדל, מסייע, "נגרר") משך זמן ביצוע הפעילות העבריינית, שכיחותה של ההתנהגות העבריינית, היקף הנזק שנגרם, העניין הציבורי שבהבאת המבקש לדין וכיו"ב.

דוגמאות לשיקולים הנוגעים לנסיבותיו המיוחדות של הנאשם:

מצב בריאותי קשה, גיל (קטינות או גיל מופלג), העבירה הפלילית פגעה במבקש עצמו, נזקים שכבר נגרמו למבקש (כגון: סנקציות שננקטו כנגדו, הליכים שונים שכבר התנהלו כנגדו), מידת שיתוף הפעולה של המבקש עם גורמי החקירה והגורמים הטיפוליים ונסיונות שיקום קודמים, העדר מסוכנות, אסון שפקד את המבקש ו/או את בני ביתו, מצוקה כלכלית או אחרת, הבעת חרטה, עברו הנקי של המבקש והעדר הסתבכויות נוספות עם החוק, תרומתו לציבור,משך הזמן שחלף מאז ביצוע העבירה ועינוי הדין שנגרם למבקש וכיו"ב.

שיקולים הנוגעים למתלונן או קורבן העבירה

מחילה מצד הקורבן,התנהגות פלילית או התנהגות פסולה מצד הקורבן עצמו וכיו"ב.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתנות את עיכוב ההליכים בתנאים מסויימים, כגון: דרישה להבעת חרטה מצד המבקש והתחייבות שלא לחזור לעבור עבירות בעתיד, התערבות טיפולית, פיקוח שירות המבחן לתקופה מסויימת, ביצוע שירות לתועלת הציבור, או העמדת המבקש לדין משמעתי.

חידוש הליכים

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לחדש הליכים על ידי מסירת הודעה בכתב לבית המשפט.

בעבירה מסוג פשע יחודשו ההליכים, אם טרם חלפו חמש שנים מיום עיכוב ההליכים.

בעבירה מסוג עוון, יחודשו ההליכים, אם טרם חלפה שנה מיום העיכוב.

בעבירה מסוג חטא לא יחודשו הליכים שעוכבו. הליכים שעוכבו פעם שנייה לא יחודשו פעם נוספת בשום מקרה.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם